Zastosowanie chemioterapii z monoklonalnym przeciwciałem przeciwko HER2 w przypadku przerzutowego raka piersi, który nadmiernie nasila HER2 ad

Kolejne badania fazy 2 wykazały, że wiele kobiet z przerzutami HER2-dodatnimi, u których wystąpił nawrót po chemioterapii, zareagowało na trastuzumab 27, 28; jak sugerują dane przedkliniczne, skuteczność trastuzumabu podawanego z chemioterapią przewyższała jego skuteczność, gdy była stosowana w monoterapii.28,29 Przedstawiono wyniki badania III fazy, w którym kobiety z nowotworami nadeksprymującymi HER2, które wcześniej nie otrzymywały chemioterapii w przypadku choroby z przerzutami losowo przydzielono do stosowania samej chemioterapii lub chemioterapii plus trastuzumab. Pierwszorzędowymi punktami końcowymi badania był czas do progresji choroby i częstość występowania działań niepożądanych. Drugorzędowymi punktami końcowymi były szybkości i czas trwania odpowiedzi, czas do niepowodzenia leczenia i całkowity czas przeżycia. Metody
Pacjenci
Kobiety z progresywnym przerzutowym rakiem piersi, które nadeksprymowały HER2, które wcześniej nie otrzymywały chemioterapii z powodu choroby przerzutowej, kwalifikowały się do badania. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich pacjentów. Poziom ekspresji HER2 określono przez analizę immunohistochemiczną w centralnym laboratorium. Tylko pacjenci, którzy mieli słabe do umiarkowanego wybarwienie całej błony komórkowej guza dla HER2 (określane jako wynik 2+) lub więcej niż umiarkowane zabarwienie (określane jako wynik 3+) w więcej niż 10 procentach do badania kwalifikowały się komórki nowotworowe w analizie immunohistochemicznej.
Pacjenci byli wykluczeni, jeśli mieli obustronny rak piersi, nieleczone przerzuty do mózgu, osteoblastyczne przerzuty do kości, wysięk opłucnowy lub wodobrzusze jako jedyny dowód choroby, drugi rodzaj pierwotnego raka lub wynik Karnofskiego poniżej 60. Pacjenci byli również wykluczani, jeśli byli w ciąży lub otrzymali jakiegokolwiek rodzaju środek badawczy w ciągu 30 dni przed rozpoczęciem badania.
Zabiegi
Pacjenci zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej samą chemioterapię lub chemioterapię plus trastuzumab. Chemioterapia składała się z antracykliny (doksorubicyna w dawce 60 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała lub epirubicyny w dawce 75 mg na metr kwadratowy) plus cyklofosfamid (w dawce 600 mg na metr kwadratowy) u pacjentów, którzy nigdy przedtem nie podawano antracykliny ani paklitakselu (w dawce 175 mg na metr kwadratowy) pacjentom, którzy otrzymali antracyklinę (pooperacyjną). Doksorubicynę lub epirubicynę plus cyklofosfamid lub paklitaksel podawano raz na trzy tygodnie przez sześć cykli, a dodatkowe cykle podawano według uznania badacza. Trastuzumab podawano dożylnie w dawce nasycającej 4 mg na kilogram masy ciała, a następnie dawkę 2 mg na kilogram raz w tygodniu, aż do wystąpienia objawów postępu choroby. Po wykryciu progresji choroby pacjenci otrzymali opcję włączenia do nierandomizowanego, otwartego badania, w którym trastuzumab był podawany w tych samych dawkach w monoterapii lub w połączeniu z innymi terapiami. Sześćdziesiąt sześć procent takich pacjentów zdecydowało się to zrobić.
Skuteczność
Pacjenci byli oceniani pod kątem odpowiedzi w 8 i 20 tygodniu, a następnie w 12-tygodniowych odstępach. Ustalenia zostały dokonane przez członków niezależnego komitetu oceny reakcji, którzy nie byli świadomi zadań leczenia pacjentów
[hasła pokrewne: wątroba muszkatołowa, marska nerka, nerka podkowiasta leczenie ]
[więcej w: tu olx lwówek śląski, olx lwówek śląski, wątroba muszkatołowa ]