Randomizowana, kontrolowana próba jednostki oceny geriatrycznej we wspólnotowym szpitalu rehabilitacyjnym ad 8

W związku z tym randomizacja została rozwarstwiona zgodnie z postrzeganym ryzykiem natychmiastowego umieszczenia w domu opieki. Chociaż analizy podgrup należy traktować z ostrożnością, zalecana jest stratyfikacja prognostyczna przy randomizacji w sytuacjach, w których kohorta badawcza może być bardzo zróżnicowana pod względem ryzyka linii podstawowej ostatecznego wyniku.18 Również a priori charakter stratyfikacja losowa zwiększa wiarygodność wyciągniętych wniosków. Zaobserwowano kilka istotnych różnic w wynikach między pacjentami przypisanymi do jednostki oceny geriatrycznej a kontrolnymi między warstwami ryzyka. W przypadku warstwy o podwyższonym ryzyku umieszczenia w domu opieki, opieka w jednostce wydawała się zmniejszać prawdopodobieństwo zamieszkania w instytucji, ale nie miała wpływu na śmiertelność ani na funkcję fizyczną. W grupie niskiego ryzyka opieka w jednostce okazała się istotnie poprawić przeżycie w ciągu pierwszych sześciu miesięcy, z tendencją nadal faworyzującą jednostkę po roku. Ponadto, opieka w jednostce zajmującej się oceną geriatryczną wydawała się poprawiać funkcje fizyczne bardziej w tej warstwie o niższym ryzyku niż w warstwie o podwyższonym ryzyku. Różnice między warstwami pod względem wpływu jednostki oceny geriatrycznej na wyniki są zgodne z profilem klinicznym pacjentów w stanie wyjściowym. Pacjenci z grupy o podwyższonym ryzyku mieli wyższą ocenę ostrości choroby, dłuższe początkowe pobyty w szpitalu i większe upośledzenie czynnościowe. Ci pacjenci mogli być zbyt chorzy i upośledzeni, aby w pełni korzystać z interwencji pod względem poprawy umieralności i funkcji. Ustalenie, że grupa przypisana do jednostki oceny geriatrycznej w warstwie o niższym ryzyku (która była nieco mniej zależna od funkcji i mniej ciężko chora) miała znaczną poprawę funkcji, a przeżywalność sugeruje, że te jednostki mogą mieć maksymalny wpływ na zdrowie pacjentów którzy są umiarkowanie, ale nie poważnie upośledzeni.
Ponieważ nasze badanie było oparte na referencjach, nie jest możliwe dokładne oszacowanie odsetka hospitalizowanych pacjentów w wieku powyżej 65 lat, którzy mogą kwalifikować się do opieki w jednostce oceniającej geriatrycznej. Poprzednie badanie wykazało, że 4% wszystkich osób powyżej 65 roku życia, które przyjęto do szpitala VA (i 8,5% osób przebywających w szpitalu dłużej niż przez tydzień) kwalifikuje się do takiej opieki6. Wydaje się prawdopodobne, że podobne wartości procentowe zastosować w tej społeczności-szpitalu. Jak pokazuje tabela 2, około 65 procent pacjentów przyjętych do jednostki geriatrycznej należało do grupy niskiego ryzyka. Chociaż nie przekazujemy danych finansowych, można dokonać pewnych szacunków. Nie było różnic między pacjentami przydzielonymi do jednostki geriatrycznej a grupą kontrolną w odniesieniu do kolejnych pobytów w szpitalu. Średnie całkowite opłaty za rehabilitację szpitalną w okresie badania wynosiły około 400 USD na pacjenta na dzień 8, podczas gdy średnie całkowite koszty domu opieki w tej społeczności wahają się od 40 do 90 USD na pacjenta na dzień. W związku z tym opłaty w trakcie rocznego badania przez średni okres 19 dni u pacjentów w jednostce oceniającej geriatrię spędzały w warunkach rehabilitacji w porównaniu z grupą kontrolną (24 vs.
[hasła pokrewne: próba ksantoproteinowa, olx krzeszowice, olej kokosowy na białe zęby ]